Bioplynová stanica

Bioplynová stanica je zariadenie umožňujúce energetické využitie biomasy. Je to technologický celok, ktorý spracováva biologický odpad formou anaeróbnej fermentácie. Výsledným efektom je produkt bioplyn a digestát.

 

Bioplynové stanice využívané poľnohospodárske vstupné suroviny sú menšie zariadenia s elektrickým výkonom do 50 kW a objemom fermentora do 1 500 m3.

 

Hlavnými vstupnými surovinami sú kukuričná či trávna siláž a exkrementy zvierat,.

Poľnohospodárske bioplynové stanice sú najmenej náročné na obsluhu a na čistenie bioplynu.

 

Ak je bioplynová stanica realizovaná čisto len na využívanie poľnohospodárskych odpadov a surovín a nespracováva aj kuchynský a reštauračný bioodpad a iné živočíšne odpady, nie je potrebné zabezpečiť hygienizáciu vstupných surovín v súlade s Európskou legislatívou (nariadenie ES/1774/2002).